•  

Editorial Committee

EDITOR-IN-CHIEF
Shigeki Aoki (Tokyo) 

DEPUTY EDITOR
Takayuki Obata (Chiba)

EDITORIAL BOARD 
Osamu Abe (Tokyo)            Yukio Miki (Osaka)
Yasuo Amano (Tokyo)           Utaroh Motosugi (Yamanashi)                     
Hirokazu Fujiwara (Tokyo)                Tetsu Niwa (Isehara)                                
Masami Goto (Sagamihara)               Kazuyuki Ohgi (Tokyo)                   
Masaaki Hori (Tokyo)                       Yoshimitsu Ohgiya (Tokyo)                 
Tsutomu Inaoka (Sakura)                  Yoshiharu Ohno (Kobe)                
Tae Iwasawa (Yokohama)                  Koichi Oshio (Tokyo) 
Hiroyuki Kabasawa (Tokyo)                Hiroshi Shinmoto (Tokorozawa)                    
Jeff Kershaw (Chiba)                        Kiyotaka Suzuki (Niigata)                                 
Kazunori Kubota (Tokyo)                   Yasuo Takehara (Nagoya)  
Kagayaki Kuroda (Hiratsuka)               Hidehiro Watanabe (Tsukuba)
                   

TOP