Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

English

Board members & Committees

Update: October 25, 2022

President                Osamu ABE
Vice President         Takayuki OBATA
Secretary General    Hiroyuki KABASAWA
                               Minako AZUMA
                               Masako KATAOKA
                               Manabu KINOSHITA
                               Kohsuke KUDO
                               Satoshi GOSHIMA
                               Hiroko SATAKE
                               Yuichi SUZUKI
                               Toshiaki Taoka
                               Junji TAKAHASHI
                               Masaya TAKAHASHI
                               Moyoko TOMIYASU
                               Junichi HATA
                               Shoko HARA
                               Yoshitaka BITO
                               Masaki FUKUNAGA
                               Masaaki HORI
                               Yukio MIKI
                               Tosiaki MIYATI
                               Takashi YOSHIURA
Auditor                    Shinji NAGANAWA
Auditor                    Hidehiro WATANABE

To the top of this page